Algemene voorwaarden & privacy beleid

Algemene voorwaarden Kristel de Koning

Artikel 1 Definities

 1. Kristel de Koning: de eenmanszaak Kristel de Koning, gevestigd te Strijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83796894.
 2. Klant: degene met wie Kristel de Koning een Overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Kristel de Koning en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen
 6. Diensten: alle Diensten die Kristel de Koning voor de Klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als coach geven van programma’s, trainingen en 1-op-1 begeleiding op het gebied van ontwikkelen en trainen, doch niet uitsluitend, workshops.
 7. Overeenkomst: de afspraken tussen Kristel de Koning en Klant krachtens welke Kristel de Koning de dienst zal uitvoeren.
 8. Particuliere Klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
 9. Zakelijke Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
 10. Informatie: alle gegevens afkomstig van de Klant.
 11. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
 12. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Kristel de Koning.
 13. Vertrouwelijke Informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de Klant en/of Kristel de Koning worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
 14. Website: https://wanderlovers.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van Producten of Diensten door of namens Kristel de Koning.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Door ondertekening van een Overeenkomst of opdrachtbevestiging of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Kristel de Koning, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene voorwaarden van Kristel de Koning en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaan.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kristel de Koning en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overseen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. De toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van de Klant wordt door in gebruik name van deze Algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3 Prijzen

 1. Offertes van Kristel de Koning zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. Alle prijzen die Kristel de Koning hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor Advies tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 3. Wanneer er sprake is van een offerte, geldt deze niet voor toekomstige aanbiedingen en Diensten.
 4. Kristel de Koning is niet gebonden aan een offerte, wanneer de aanvaarding door de Klant afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod.
 5. Kristel de Koning is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
 6. Aanbiedingen vermeld op de Website of op social media accounts van Kristel de Koning zijn geldig binnen de termijn aangegeven bij de aanbieding. Dit geldt ook voor aanbiedingen die via de e-mail worden verstuurd.
 7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Kristel de Koning het recht de betreffende prijzen en andere Algemene voorwaarden aan te passen.
 8. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Kristel de Koning zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, sessie of training of welke Overeenkomst dan ook, dan is Kristel de Koning bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de Overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
 9. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de Klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.
 10. Alle prijzen die Kristel de Koning hanteert voor haar Diensten, op haar Website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Kristel de Koning te allen tijde wijzigen. 
 11. Partijen komen voor een dienstverlening door Kristel de Koning een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 12. Kristel de Koning heeft ten allen tijde het recht de prijzen na 3 maanden aan te passen. 
 13. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Kristel de Koning prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
 14. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst met Kristel de Koning op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst en betaling

 1. Een Overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de Klant op enigerlei wijze een mededeling aan Kristel de Koning verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
 2. Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Kristel de Koning zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
 4. Indien de Klant een Overeenkomst met Kristel de Koning wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
 5. Indien Kristel de Koning, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Kristel de Koning gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Klant in rekening te brengen, in overleg met de klant.
 6. Indien Klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Kristel de Koning in rekening wenst te brengen, heeft Klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dusver door Kristel de Koning uitgevoerde werk te vergoeden.
 7. De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt.
 8. Alle door Kristel de Koning verzonden facturen dienen door de Klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Kristel de Koning biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. In alle gevallen dient de verstuurde factuur twee dagen voor aanvang van de coaching, training en/of het traject voldaan te zijn.

Artikel 5 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Kristel de Koning gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Kristel de Koning. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Kristel de Koning haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Kristel de Koning op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door Kristel de Koning, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Kristel de Koning te betalen. 

Artikel 6 Annulering, herroeping en tussentijdse beëindiging door de Klant

 

 1. De Particuliere Klant kan een Overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Kristel de Koning mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de Klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant de dienst heeft afgenomen. Zie Bijlage 1 voor het Europees modelformulier voor herroeping.
 1. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Kristel de Koning. Tevens worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar ratio in rekening gebracht. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 1. Kristel de Koning kan Producten en Diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de Klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de

Overeenkomst.

 1. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online training/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de Klant toegang tot zijn/haar aankoop. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de Overeenkomst te herroepen.

Artikel 7 Garantie

Wanneer partijen een Overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Kristel de Koning enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Kristel de Koning voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Kristel de Koning heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. Kristel de Koning is gerechtigd om de inhoud van een programma, training of dienst tussentijds wijzigen voor een kwalitatieve verbetering, de planning van onderdelen uit een programma, training of dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds wijzigen.
 4. Kristel de Koning is gerechtigd om bij onvoldoende deelname of andere movenerende redenen een programma, training of dienst annuleren. De Klant krijgt daarvan bericht en de betalingsverplichting van de Klant komt te vervallen. Voorschotten of reeds gedane betalingen worden binnen 14 dagen na het bericht teruggestort. Kristel de Koning is niet verplicht een reden op te geven.
 5. Kristel de Koning is gerechtigd om bepaalde deelnemers te weigeren zonder opgaaf van reden. De deelnemer krijgt hiervan bericht en de betalingsverplichting komt te vervallen. Reeds gedane betalingen worden teruggestort (na evenredigheid van nog niet ontvangen Diensten of Producten).
 1. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na Schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Kristel de Koning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat Kristel de Koning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle Informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Kristel de Koning.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde Informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Kristel de Koning de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kristel de Koning redelijkerwijs verlangde Informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 10 Duur van de Overeenkomst betreffende Diensten

 1. De Overeenkomst tussen Kristel de Koning en de Klant betreffende Diensten wordt aangegaan voor de duur van 3 of 6 maanden, tenzij uit ‘de aard’ van de Overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de Klant Kristel de Koning Schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom 

 1. Kristel de Koning behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere Informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Kristel de Koning (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 12 Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere Informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Kristel de Koning ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere Informatie betreffende Kristel de Koning waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Kristel de Koning schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde Informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor Informatie:
  • die al openbaar was voordat de Klant deze Informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 13 Boetebeding

 1. Indien de Klant het artikel van deze Algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Kristel de Koning een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een Consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de Klant een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Kristel de Koning waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Vrijwaring

De Klant vrijwaart Kristel de Koning tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kristel de Koning geleverde Producten en/of Diensten. 

Artikel 15 Klachten

 1. De Klant dient een door Kristel de Koning geleverd Product of verleende Diensten zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd Product of verleende Diensten niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Kristel de Koning daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject op de hoogte te stellen.
 3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Producten en/of verleende Diensten dient Kristel de Koning met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Kristel de Koning in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Kristel de Koning gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 16 Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestellingen Schriftelijk kenbaar te maken aan Kristel de Koning.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Kristel de Koning ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 17 Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

 1. Als Kristel de Koning een Overeenkomst aangaat met meerdere Partijen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die Overeenkomst aan Kristel de Koning verschuldigd zijn. 
 1. De Klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een 1-op-1 sessie, training of online programma.
 1. De Klant dient Kristel de Koning te voorzien van alle juiste gegevens waarvan Klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst. De Klant is in ieder geval verplicht Kristel de Koning onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige Informatie waar Kristel de Koning om verzoekt.
 1. Indien in de benodigde gegevens niet tijdig aan Kristel de Koning zijn verstrekt, heeft Kristel de Koning het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 1. De Klant stelt Kristel de Koning steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
 1. Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 18 Aansprakelijkheid Kristel de Koning

 1. Kristel de Koning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Kristel de Koning aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst.
 3. Kristel de Koning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Kristel de Koning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de Website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 19 Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer Kristel de Koning toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Kristel de Koning niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kristel de Koning in verzuim is.
 3. Kristel de Koning heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Kristel de Koning kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 20 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Kristel de Koning in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Kristel de Koning kan worden toegerekend in een van de wil van Kristel de Koning onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Kristel de Koning kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kristel de Koning 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kristel de Koning er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Kristel de Koning is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 21 Wijziging van de Overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de vereenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aan.

Artikel  22 Wijziging Algemene voorwaarden

 1. Kristel de Koning is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande Klant.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Kristel de Koning zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Het staat de Klant vervolgens vrij om de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe Algemene voorwaarden gelding krijgen of ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe Algemene voorwaarden.

Artikel 23 Overgang van rechten

 1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Kristel de Koning ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Kristel de Koning, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, online trainingen, lesmateriaal en instrumenten alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Kristel de Koning tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De door Kristel de Koning geleverde Producten en verleende Diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De inhoud van de Website van Kristel de Koning, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Kristel de Koning en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de Website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Kristel de Koning.
 5. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 24 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Kristel de Koning bij het opstellen van de Algemene voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kristel de Koning is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 22 december 2021.

Bijlage 1 Europees modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

 1. Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)
 2. Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
 3. Naam/Namen consument(en)
 4. Adres consument(en)
 5. Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 6. Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Privacybeleid

Kristel de Koning, gevestigd Oudendijk 71 3291LM Strijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://wanderlovers.nl
Oudendijk 71 3291LM Strijen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kristel de Koning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wanderlovers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kristel de Koning verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Kristel de Koning analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Kristel de Koning volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Kristel de Koning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrieven
Kristel de Koning stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde ‘opt-in’ formulier op https://wanderlovers.nl of wanneer er een bestelling wordt geplaatst op training.wanderlovers.nl. Uitschrijven kan op ieder gewenst moment.

Contact opnemen
Je kunt een directe e-mail sturen naar info@wanderlovers.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kristel de Koning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kristel de Koning) tussen zit. Kristel de Koning gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Gegevensverwerking door derden (ontvangers)
Mailchimp: Voor het versturen van nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie of het aanbieden van diensten wordt Mailchimp gebruikt. Mailchimp ontvangt jouw naam en e-mailadres wanneer je deze gegevens achterlaat op het aanmeldformulier en akkoord gaat met de verwerking daarvan of een bestelling plaatst op training.wanderlovers.nl.

Mollie: Wanneer je gebruik maakt van diensten die Kristel de Koning aanbiedt, laat je tijdens de check-out procedure een aantal gegevens achter: naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Tijdens het betalen wordt jouw bankrekening gedeeld met Mollie en de betaaldienst (bijv. Ideal). Dit is nodig voor het versturen van facturen, het kunnen aanbieden van de diensten en zodat Kristel de Koning betaling kan ontvangen.

Leerplatform: Voor de uitvoering van een aantal diensten maakt Kristel de Koning gebruik van een eigen gehost leerplatform (training.wanderlovers.nl). Op dit leerplatform zal door Woocommerce een account aangemaakt worden waarbij de naam en het e-mailadres worden verwerkt.

Complianz: Deze service zorgt ervoor dat cookies op onze website worden geblokkeerd, totdat jij hebt aangegeven dat je daarmee akkoord bent gegaan. Je voorkeuren zullen door deze service bewaard worden voor een volgend bezoek op https://wanderlovers.nl In de footer vind je een link naar het cookiebeleid. Op deze pagina kun je ten alle tijden jouw voorkeuren wijzigen.

Google Analytics: Met het statistiekprogramma Google Analytics kunnen we onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruiken we om het bezoek- en klikgedrag op https://wanderlovers.nl in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren. We zien hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. Het laatste deel van het IP-adres is anoniem gemaakt. Kristel de Koning kan deze gegevens dus niet inzien. De dienst heeft van Kristel de Koning geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kristel de Koning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reacties: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt deze reactie en de metadata van deze reactie bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Mailchimp: Jouw naam en e-mailadres worden bewaard zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Je kunt jezelf op elk gewenst moment uitschrijven. Op dat moment verwijder je jouw naam en e-mailadres uit het bestand.

Mollie: Gegevens voor de facturering (N.A.W gegevens) zijn wij verplicht om 7 jaar bewaren.

Leerplatform: Jouw gegevens blijven in de leeromgeving staan tot het moment dat je zelf jouw account verwijderd of het lidmaatschap opzegt. Echter, vanaf dat moment kun je niet meer gebruik maken van diensten die Kristel de Koning aanbiedt.

Complianz: Cookievoorkeuren blijven behouden. Wel kun je deze voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen.

Google Analytics: Gegevens in Google analytics worden 26 maanden bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kristel de Koning gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kristel de Koning gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In het cookiebeleid is te vinden welke cookies geplaatst worden en hoelang deze cookies bewaard worden. Ook kun je je voorkeuren aanpassen, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kristel de Koning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wanderlovers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kristel de Koning wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kristel de Koning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Waar mogelijk is tweestapsverificatie ingeschakeld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wanderlovers.nl

Versie: oktober 2021

Winkelwagen